Free Web Space | BlueHost Review  

หน้า ...1 ...2

ยุโรปสมัยกลาง หรือ ยุคมืด (Dark Age)

หลังอาณาจักรโรมันล่มสลายในปี ค.ศ.476 จากการรุกรานของอนารยชนเผ่าเยอรมัน ยุโรปก็แตกเป็นอาณาจักรเล็กๆกระจายทั่วไป การปกครองไม่อาจรวมศูนย์ได้ แม้มีกษัตริย์เป็นประมุข เพราะอำนาจตกอยู่กับขุนนาง และเกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย จุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตของผู้คนจึงอยู่ที่ศาสนา คริสต์ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ผู้คนมีความหวังอยู่ที่ชีวิตภายหน้าโดยหวังจะได้เสวยสุขกับพระผู้เป็นเจ้า
 1. ระบบฟิวดัล (Feudalism)

 2. เป็นระบบการควบคุมสังคมที่ถูกนำมาใช้ สภาพการแย่งชิง ขาดความสงบ มีการสู้รบอยู่ทั่วไป ทำให้ประชาชนหันไปหาความคุ้มครองจากผู้นำที่เข้มแข็ง และตอบแทนผู้นำด้วยแรงงาน ยุโรปยุคกลางจึงมีสภาพสังคมที่แบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆ คือ ชนชั้นปกครองและเจ้าที่ดิน ได้แก่ พระมหากษัตริย์ ขุนนาง อัศวิน มีอำนาจและสิทธิเด็ดขาดในที่ดินของตน มีความเป็นอยู่หรูหรา ชนชั้นสามัญชน ได้แก่ ชาวนาอิสระ และทาสติดที่ดิน เป็นผู้ที่มีที่ทำกินบ้าง และผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ดินของผู้อื่น จะต้องทำงานให้กับเจ้าของที่ดินนั้น และพระซึ่งมีบทบาทมาก เพราะเป็นศูนย์กลางความเชื่อถือ ตามหลักการของระบบฟิวดัล ทุกคนต้องเป็นข้ารับใช้ผู้ที่เหนือกว่าเสมอ โดยผู้ที่สูงสุดก็คือพระผู้เป็นเจ้า ทำให้ยอมรับในอำนาจของศาสนจักรอันมีสันตะปาปาเป็นประมุข ดังนั้น พระสันตะปาปาแห่งกรุงโรมจึงมีอำนาจสูงสุด พระเป็นผู้มีอำนาจเก็บภาษีและสั่งสอนประชาชน และแม้แต่ชนชั้นสูงเองก็ต้องยำเกรงอำนาจของคริสต์ศาสนา เพราะหากมีการกระทำบัพพาชนียกรรม (การขับไล่คนออกจากศาสนา) บุคคลนั้นจะหมดอำนาจและอยู่ในสังคมต่อไปไม่ได้
  สรุปได้ว่า ยุคนี้ศาสนจักรเป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่ และมีอำนาจล้นเหลือ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3. สงครามครูเสด (Crusade War)

 4. เป็นการสู้รบกันระหว่างชาวคริสเตียนกับชาวมุสลิมที่สืบเนื่องต่อกันมาเกือบ 200 ปี สงครามเกิดขึ้น 8 ครั้งด้วยกันในช่วงระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 11 ถึง 13 (ค.ศ. 1096 – ค.ศ. 1297) เกิดขึ้นในสมัยพระสันตะปาปาเออร์บันที่ 2 ซึ่งเรียกร้องให้ชาวคริสต์ร่วมมือกันขับไล่พวกเซลจุกเตอร์ก ที่เข้ามายึดครองกรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งทั้งชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมุสลิม ต่างยึดถือ“บัยตุลมักดิศ” หรือ “วิหารแห่งเมืองเยรูซาเลม” เป็นศาสนสถานสำคัญ สงครามครูเสดเป็นทั้งสงครามศาสนา และเป็นการแย่งชิงเส้นทางการค้าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่ถูกอิสลามยึดครองไปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 กลับคืนมา โดยชาวคริสต์ใช้ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ ส่วนชาวมุสลิมใช้สัญลักษณ์จันทร์เสี้ยว
  ผลจากสงครามครูเสดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในยุโรป เช่น
  • เกิดการขยายตัวทางกาค้าระหว่างยุโรปกับชาติตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศอิตาลีที่เป็นศูนย์การค้าที่สำคัญ
  • เกิดเมืองศูนย์กลางการค้าขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น โคโลญน์ ออกซ์เบอร์ก บรูจ ฟลอเรนซ์ เป็นต้น ซึ่งกลายเป็นศูนย์การค้าและวัฒนธรรมในเวลาต่อมา
  • ชนชั้นกลางขยายตัวและมีบทบาทมากขึ้น เช่น พวกพ่อค้า ช่างฝีมือ
  • เกิดความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการ เช่น การเกษตร ดาราศาสตร์ การแพทย์ โดยมีการเรียนรู้จากตะวันออกและมีเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น
  • เกิดการเปลี่ยนแปลงในศาสนจักร โดยให้ความสนใจกับโลกภายนอกมากขึ้น เน้นหลักมนุษยธรรมและธรรมชาติรอบตัวมากขึ้น

  หน้า ...1...2

หน้าหลัก ยุโรปยุคกลาง ยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ผู้จัดทำ แหล่งอ้างอิง